Strona główna PKS http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage Tue, 22 Oct 2013 02:51:29 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Obwieszczenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:obwieszczenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzeda-prawa-uytkowania-wieczystego-nieruchomoci&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:obwieszczenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzeda-prawa-uytkowania-wieczystego-nieruchomoci&catid=40:ogoszenia&Itemid=70
Obwieszczenie
 
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o. o. w likwidacji z/s w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Krasickiego 116
 
Przetarg przeprowadzany jest na podstawie postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w spra­wie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177) oraz przepisów Kodeksu Cywil­nego. Przetarg organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, ul Krasickiego 116, nr NIP: 577-000-26-12, nr REGON 000616103 wpisane do rejestru przedsiębior­ców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr KRS 0000232548, a prowadzącym przetarg (licyta­torem) jest Radca Prawny Andrzej Słota, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Zawierciu.
 
I. Przetarg ustny licytacja przeprowadzony zostanie w dniu 06.09.2013 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji przy ul. Krasickiego 116. Rozpoczęcie licytacji nastąpi o godz. 11:00.
 
II. Przedmiot przetargu można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Likwidatorem. Szczegółowych informacji udziela Likwidator Zygmunt Bulka, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 602723483.
 
III. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Myszkowie:
 
1. Nieruchomość położona przy ulicy Krasickiego 116 w skład której wchodzą w szczególności: zabudowane działki gruntu o nr ew. 1689, 1691/6, 1695/5, 1695/9, 1695/10 ,1691/2, 1694/16, 1695/7, 1695/11, 1695/12 o łącznej pow. 26 847 m2 objęte księgami wieczystymi nr CZ1M/00008547/4, CZ1M/00003686/5 i CZ1M/00100084/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami i budowlami stanowiącymi własność Spółki (zajezdnia autobusowa), w tym pawilon adm. socjalny, portiernia, budynek magazynowo-składowy, budynek gospodarczy taboru, budynek myjni wraz z urządzeniami, budynek stacji obsługi pojazdów, budynek pomocniczy stacji obsługi pojazdów, budynek stacji obsługi towarów i do naprawy ogrzewania, wiata magazynowa metalowa i pralnia murowana, budynek stacji paliw wraz z urządzeniami, budynek adm. biurowy.
 
2. Nieruchomość położona przy ul. 1 Maja 2 w skład której wcho­dzą: zabudowana działka gruntu nr ew.8814/29 o pow. 3 738 m2 objęta księgą wieczystą nr CZ1M/00063404/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, będącą w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem i budowlami stanowiącymi własność Spółki (dworzec autobusowy).
 
IV. Przystępując do postępowania oferent składa oddzielnie ofertę na zakup nieruchomości opisanej w punkcie III.1, III.2.
 
V. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w punkcie III.1 wynosi 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście ty­sięcy złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 320 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej tj. 32 000,00 zł.
 
VI. Łączna cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w punkcie III.2 wynosi 1 955 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć ty­sięcy złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 195 500,00 zł, Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej tj. 19 550,00 zł.
 
VII. Ogłaszający informuje, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty kupujących, które zawierają propozycję nabycia nieruchomości Spółki w całości, opisanych w punktach III.1, III.2 łącznie za cenę nie niższą niż suma cen wskazanych w punktach V i VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium równego sumie wadiów wymienionych w punktach V i VI. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej. Jeżeli żaden z oferentów nie przystąpi do tego postępowania w drugiej kolejności prowadzone będzie postępowanie na oddzielny zakup zabudowanej nieruchomości opisanej w punktach III.1 oraz zabudowanej nieruchomości opisanej w punkcie III.2.
 
VIII. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.09.2013 r.przelewem na rachunek bankowy:80 1020 2498 0000 8602 0021 2381 z zaznaczeniem którego postępowania dotyczy. Za dzień wpłacenia wadium uwa­ża się dzień wpływu wadium na konto bankowe. Należy okazać prowadzącemu przetarg oryginał dowodu wpłaty.
 
IX. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert.
 
X. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
XI. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, kie­dy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Prawo do zwrotu wadium traci także nabywca, który w ter­minie 60 dni nie uiści ceny nabycia i tym samym uchyli się od zawarcia umowy.
 
XII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
XIII. Termin związania Oferenta złożoną ofertą kupna wynosi 60 dni od dnia licytacji.
 
XIV. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.
 
XV. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego ogłoszenia.

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) frontpage Mon, 05 Aug 2013 07:11:18 +0000