Ogłoszenia PKS http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=70 Tue, 24 Dec 2013 06:14:26 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Obwieszczenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:obwieszczenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzeda-prawa-uytkowania-wieczystego-nieruchomoci&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:obwieszczenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzeda-prawa-uytkowania-wieczystego-nieruchomoci&catid=40:ogoszenia&Itemid=70
Obwieszczenie
 
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o. o. w likwidacji z/s w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Krasickiego 116
 
Przetarg przeprowadzany jest na podstawie postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w spra­wie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177) oraz przepisów Kodeksu Cywil­nego. Przetarg organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, ul Krasickiego 116, nr NIP: 577-000-26-12, nr REGON 000616103 wpisane do rejestru przedsiębior­ców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr KRS 0000232548, a prowadzącym przetarg (licyta­torem) jest Radca Prawny Andrzej Słota, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Zawierciu.
 
I. Przetarg ustny licytacja przeprowadzony zostanie w dniu 06.09.2013 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji przy ul. Krasickiego 116. Rozpoczęcie licytacji nastąpi o godz. 11:00.
 
II. Przedmiot przetargu można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Likwidatorem. Szczegółowych informacji udziela Likwidator Zygmunt Bulka, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 602723483.
 
III. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Myszkowie:
 
1. Nieruchomość położona przy ulicy Krasickiego 116 w skład której wchodzą w szczególności: zabudowane działki gruntu o nr ew. 1689, 1691/6, 1695/5, 1695/9, 1695/10 ,1691/2, 1694/16, 1695/7, 1695/11, 1695/12 o łącznej pow. 26 847 m2 objęte księgami wieczystymi nr CZ1M/00008547/4, CZ1M/00003686/5 i CZ1M/00100084/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami i budowlami stanowiącymi własność Spółki (zajezdnia autobusowa), w tym pawilon adm. socjalny, portiernia, budynek magazynowo-składowy, budynek gospodarczy taboru, budynek myjni wraz z urządzeniami, budynek stacji obsługi pojazdów, budynek pomocniczy stacji obsługi pojazdów, budynek stacji obsługi towarów i do naprawy ogrzewania, wiata magazynowa metalowa i pralnia murowana, budynek stacji paliw wraz z urządzeniami, budynek adm. biurowy.
 
2. Nieruchomość położona przy ul. 1 Maja 2 w skład której wcho­dzą: zabudowana działka gruntu nr ew.8814/29 o pow. 3 738 m2 objęta księgą wieczystą nr CZ1M/00063404/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, będącą w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o. w likwidacji z/s w Myszkowie, wraz ze znajdującymi się na niej budynkiem i budowlami stanowiącymi własność Spółki (dworzec autobusowy).
 
IV. Przystępując do postępowania oferent składa oddzielnie ofertę na zakup nieruchomości opisanej w punkcie III.1, III.2.
 
V. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w punkcie III.1 wynosi 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście ty­sięcy złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 320 000,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej tj. 32 000,00 zł.
 
VI. Łączna cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w punkcie III.2 wynosi 1 955 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć ty­sięcy złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 195 500,00 zł, Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej tj. 19 550,00 zł.
 
VII. Ogłaszający informuje, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty kupujących, które zawierają propozycję nabycia nieruchomości Spółki w całości, opisanych w punktach III.1, III.2 łącznie za cenę nie niższą niż suma cen wskazanych w punktach V i VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium równego sumie wadiów wymienionych w punktach V i VI. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej. Jeżeli żaden z oferentów nie przystąpi do tego postępowania w drugiej kolejności prowadzone będzie postępowanie na oddzielny zakup zabudowanej nieruchomości opisanej w punktach III.1 oraz zabudowanej nieruchomości opisanej w punkcie III.2.
 
VIII. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.09.2013 r.przelewem na rachunek bankowy:80 1020 2498 0000 8602 0021 2381 z zaznaczeniem którego postępowania dotyczy. Za dzień wpłacenia wadium uwa­ża się dzień wpływu wadium na konto bankowe. Należy okazać prowadzącemu przetarg oryginał dowodu wpłaty.
 
IX. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert.
 
X. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
XI. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, kie­dy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Prawo do zwrotu wadium traci także nabywca, który w ter­minie 60 dni nie uiści ceny nabycia i tym samym uchyli się od zawarcia umowy.
 
XII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
XIII. Termin związania Oferenta złożoną ofertą kupna wynosi 60 dni od dnia licytacji.
 
XIV. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.
 
XV. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego ogłoszenia.

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Mon, 05 Aug 2013 07:11:18 +0000
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:ogoszenie-sprzeda-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:ogoszenie-sprzeda-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Myszków, dnia 20 czerwca 2013 roku

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Myszkowie sp. z o. o.  w likwidacji
oferuje sprzedaż niżej wymienionych autobusów:

L.p.

Nr rejestra-
cyjny

Numer
inwentarz.
Rok
produkcji
Miejsca
siedz./stojące
Nr
podwozia/nadwozia
AUTOSAN H10.12.09
1

SMY W317

M02006

1991

48

H10120900094

AUTOSAN H6.10.02
2

SMY 7L81

M12000100

1997

24

SUADW1PPPVS510091

JELCZ T-120
3

SMY 81EU

M960005

1996

45

SUJT120040T0000276

RENAULT

4

SMY 2U78

M100011

1992/18T

57/20

VF6SFR11000001095

5

SMY 3C34

M100018

1994/18T

58/14

VF6R332A100000891

 

W ofercie należy podać proponowaną cenę netto plus należny VAT.
Termin składania ofert: do dnia 26.06.2013 roku do godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o. o. w likwidacji; 42-300 Myszków, ul. Krasickiego 116 - SEKRETARIAT.
Wszystkie w/w samochody są sprawne technicznie.
Dodatkowe informacje: tel. 034/313 – 21 – 82, 034/313 – 44 -99 wew. 12.                                                          
Kryterium wyboru ofert: najwyższa proponowana cena.
Po dokonaniu zakupu sprzedający nie uwzględnia reklamacji.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od sprzedaży bez podania przyczyny.

 

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Thu, 20 Jun 2013 08:23:00 +0000
Ogłoszenie sprzedaż autobusów http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:ogoszenie-sprzeda-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:ogoszenie-sprzeda-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Myszków 19.04.2013 rok.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o. o. w likwidacji oferuje sprzedaż niżej wymienionych autobusów.

Wykaz autobusów do sprzedania

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Thu, 18 Apr 2013 23:00:00 +0000
Ogłoszenie, dot.: sprzedaży autobusów. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:ogoszenie-dot-sprzeday-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:ogoszenie-dot-sprzeday-autobusow&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o.o .w likwidacji oferuje sprzedaż: następujących autobusów marki RENAULT:

L.p.

Nr rejestracyjny

Numer inwentarz.

Rok produkcji

Miejsca siedz./stojące

Nr podwozia/nadwozia

 

RENAULT

 

 

 

 

1.

SMY 3C75

M100020

1992/18T

58/14

VF6R332A100000115

2.

SMY 2V34

M100005

1991/18T

55

VF6SFR11200010845

Termin składania ofert: 05.04.2013 r. roku do godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie sp. z o. o. w likwidacji,

42-300 Myszków ul. Krasickiego 116, sekretariat (I piętro).

Ze stanem technicznym w/w autobusów można się zapoznać na terenie Zajezdni w Myszkowie, ul. Krasickiego 116  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe Informacje :

Dział Marketingu - tel. 034/313-20-41 wewn.22

Stacja Obsługi - tel. 034/313-20-41 wewn.12

Kryterium wyboru ofert: najwyższa proponowana cena.

Po dokonaniu zakupu sprzedający nie uwzględnia reklamacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od sprzedażny bez podania przyczyny.

Autobusy na sprzedaż

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Thu, 28 Mar 2013 11:00:00 +0000
Autobusy na sprzedaż http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87:autobusy-na-sprzeda&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87:autobusy-na-sprzeda&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Ogłoszenie, dot.: sprzedaży autobusów.

{gallery}autobusy{/gallery}

Ogłoszenie, dot.: sprzedaży autobusów.

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Sun, 24 Mar 2013 07:55:53 +0000
Zaproszenie do składania ofert, dot.: sprzedaży pojazdów samochodowych. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:zaproszenie-do-skadania-ofert-dot-sprzeday-pojazdow-samochodowych&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:zaproszenie-do-skadania-ofert-dot-sprzeday-pojazdow-samochodowych&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Zaproszenie do składania ofert, dot.: sprzedaży pojazdów samochodowych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup niżej wymienionych wyeksploatowanych autobusów:

  1. Autosan H-9 nr rej. SMY G812, nr inwent. M 910001, rok prod. 1991 VIN : 690267
  2. Autosan H-10 nr rej. SMY 64AM, nr inwent. M 020004, rok prod. 1990 VIN : SUAFS3TAPLS190080
  3. Mercedes Benz 313 CDI SPRINTER nr rej. SMY V020, nr inwent.M030001 rok prod. 2000, VIN: WDB9036631R168379

Informujemy jednocześnie, że autobusy zostaną sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
Oferta winna być złożona do dnia 08.03.2013 r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego;
42-300 Myszków ul. Krasickiego 116 Sekretariat (I piętro).
Kontakt: Jadwiga Korbel - 34/313-20-41 wewn. 22

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Sun, 03 Mar 2013 23:00:00 +0000
Zaproszenie do składania ofert, dot.: sprzedaży pojazdów samochodowych http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:zaproszenie-do-skadania-ofert-dot-sprzeday-pojazdow-samochodowych&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:zaproszenie-do-skadania-ofert-dot-sprzeday-pojazdow-samochodowych&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup niżej wymienionych autobusów:

  1. Autosan H-9 nr rej. SMY W316, nr inwent. M 020007, rok prod. 1987 VIN : 590518
  2. Autosan H-10 nr rej. SMY L683, nr inwent. M 920008, rok prod. 1989 VIN : 160116
  3. Autosan H-10, nr rej. SMY 72EUW, nr inwent. M 940003, rok prod. 1994 VIN : 250014
  4. Autosan H-10, nr rej. SMY 04GA, nr inwent. M 930001, rok prod. 1988 VIN : 140038
  5. Otoyol Iveco, nr rej. SMY 96VW, nr inwent. M 090001, rok prod.1996 VIN : 2350472
  6. Volvo B10M, nr rej. SMY 5W13, nr inwent. M 020001, rok prod. 1991 VIN: YV31M2D19KA022567
Informujemy jednocześnie, że autobusy zostaną sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
Oferta winna być złożona do dnia 18.02.2013 r. do godz.10,00 w siedzibie Zamawiającego;
42-300 Myszków ul. Krasickiego 116 Sekretariat (I piętro).
Kontakt: Jadwiga Korbel – 034/313-20-41 wewn. 22

 

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Mon, 11 Feb 2013 12:38:33 +0000
Unieważnienie przetargu na dostawę paliw. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:uniewanienie-przetargu-na-dostaw-paliw&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:uniewanienie-przetargu-na-dostaw-paliw&catid=40:ogoszenia&Itemid=70
Komisja przetargowa informuje że dnia 14.12.2012 roku nie złożono żadnej oferty o udzielenie zamówienia na dostawę paliw, wobec powyższego przetarg został unieważniony zgodnie z Ustawą Prawa zamówień publicznych §93 pkt1 ust.1.

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Fri, 14 Dec 2012 12:04:13 +0000
Ogłoszenie sprzedaży wyeksploatowanego samochodu. http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82:ogoszenie-sprzeday-wyeksploatowanego-samochodu&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82:ogoszenie-sprzeday-wyeksploatowanego-samochodu&catid=40:ogoszenia&Itemid=70  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o. o. oferuje sprzedaż:

- DEAEWOD LANOS 1,5 – Nr Rej. SMY K965

Nr inwentarzowy: M 009001, Rok produkcji: 1999

Nr VIN: SUPTF48VDXW045652, Instalacja gazowa.

Dodatkowe Informacje :
 
Dział Marketingu - tel. 034/313-20-41 wewn.22
Stacja Obsługi - tel. 034/313-20-41 wewn.12
Ze stanem technicznym w/w samochodu można się zapoznać na terenie Zajezdni
w Myszkowie, ul. Krasickiego 116.
 
Po dokonaniu zakupu sprzedający nie uwzględnia reklamacji.
Termin składania ofert: 19.11.2012 roku do godz. 10,00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o. o.
42-300 Myszków ul. Krasickiego 116, sekretariat (I piętro).
 
Kryterium wyboru ofert: najwyższa proponowana cena.

 

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Mon, 12 Nov 2012 09:55:20 +0000
Ogłaszenie - konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Myszkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ogaszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzdu-pks-w-myszkowie-sp-z-o-o-z-siedzib-w-myszkowie&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 http://pksmyszkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ogaszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzdu-pks-w-myszkowie-sp-z-o-o-z-siedzib-w-myszkowie&catid=40:ogoszenia&Itemid=70 Rada Nadzorcza

PKS w Myszkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie

 
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (DZ.U. 2003, nr 55, poz. 476 z późn. zm.)
 
Ogłasza konkurs na stanowisko
 
Prezesa Zarządu
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Krasickiego 116 w Myszkowie, w sekretariacie. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS".                         
Wymagania konieczne:
·         wykształcenie wyższe magisterskie (techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),
·         co najmniej pięcioletni staż pracy.
·         korzystać z pełni praw publicznych
·         niekaralność,
·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
·         nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
·         dyspozycyjność,
Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·         CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat,
·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
·         oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
·         zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
·         klauzula o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.
O zakwalifikowaniu się do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie (konieczne podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego).
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzane od dnia 16 listopada 2012 r. w siedzibie Spółki.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami będą zagadnienia o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)
a w szczególności:
1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki,
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
6. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,
8. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości,
9. analiza rynku i konkurencji.
 
Zgłoszenia złożone po upływie terminu składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 8 listopada 2012 r. w godzinach
od 800 - 1400, tel. 034 313 20 41.
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

 

]]>
jwidera@swn.pl (Administrator) Ogłoszenia Wed, 24 Oct 2012 03:00:00 +0000